Menu Đóng

WEB REPORT
SERVER

CONTROL REPORT DESIGN AND STRUCTURE

Tải tác vụ miễn phí với Máy chủ Báo cáo TOPO, vì nó cung cấp các điều khiển tạo báo cáo tự động. 

Nó hoạt động như một ứng dụng nền độc lập và khởi tạo các báo cáo trong ứng dụng TOPO Expert. Cơ sở dữ liệu lưu trữ các yêu cầu từ vị trí mà máy chủ báo cáo chọn các báo cáo để thực thi. Nó tạo báo cáo dựa trên cơ sở dữ liệu TOPS và lưu trữ báo cáo trong thư mục người dùng đã chọn. Máy chủ báo cáo TOPS cũng cho phép quản trị viên giám sát hoạt động của máy chủ báo cáo.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese