Menu Đóng

REEFER MONITORING
SYSTEM (RMS)

EASY MONITORING AND CONTROL OF
REEFER CONTAINERS

Phần mềm giao diện Quản lý vật liệu lạnh TOPS giao tiếp trực tiếp với Hệ thống quản lý Reefer (RMS). Truy cập thông tin lạnh nhanh hơn do kết nối trực tiếp cho phép tầm nhìn qua các container trong bãi. Giao diện Quản lý vật liệu lạnh TOPS được phát triển để tự động trao đổi thông tin thùng chứa lạnh giữa TOPS và RMS và dựa trên bộ thông báo được cung cấp bởi các hệ thống như Reefer Runner từ IDENTEC hoặc REFCON của công nghệ Emerson.

Muốn liên lạc?

Chúng tôi rất mong được thảo luận về dự án tiếp theo của bạn.

viVietnamese